http://goodnewspublishers.blogspot.in/ http://bellwetherinternational.blogspot.in/ http://thepicturebible.blogspot.in/ மனுஷனுக்குப் பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும்; கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான். And Simon Peter stood and warmed himself. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible John Chapter 18 Narrated by Nalini Prakash Also Visit - www.blessingnest.com By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 21 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 21 In Tamil With English Reference He denied it, and said, I am not. This is systematic verse by verse Bible Study, with 1293 lessons. You can access the MP3 files at www.Radio882.com. Avan Naan Alla Entan. அப்பொழுது, வேலைக்காரி ஒருத்தி அவனிடத்தில் வந்து: நீயும் கலிலேயனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள். என் பிராணனை வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக. பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 1 In Tamil With English Reference When therefore he said to them, I am [he], they went away backward and fell to the ground. They said therefore to him, “You aren’t also one of his disciples, are you?” He denied it, and said, “I am not.”, And Simon Peter was standing and warming himself, they said then to him, `Art thou also of his disciples?’ he denied, and said, `I am not.’. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? They said therefore unto him, Art thou also `one’ of his disciples? He said, No, I am not. அத்தருணத்தில் பேதுரு வெளியே வந்து அரமனை முற்றத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான். When therefore he said to them, “I AM,” they went backward, and fell to the ground. யோவான் 18:25சீமோன் பேதுரு நின்று குளிர்காய்ந்துகொண்டிருந்தான். John in Tamil. என் சத்துருக்களும் என் பகைஞருமாகிய பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தைப் பட்சிக்க என்னை நெருக்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள். அவன் நான் அல்ல என்றான். இப்பொழுதும், கர்த்தாவே அவர்கள் பயமுறுத்தல்களை தேவரீர் கவனித்து. John 18:6 in Other TranslationsKing James Version (KJV)As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.American Standard Version (ASV)When therefore he … Continue reading "John 18:6 in Tamil" அப்பொழுது, ஒரு வேலைக்காரி அவனை நெருப்பண்டையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: இவனும் அவனோடிருந்தான் என்றாள். யோவான் 18:25 in English seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan. அவனிடத்திற்கு ஒரு தலைவனையும், அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான்; மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய்: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா உன்னை வரச்சொல்லுகிறார் என்றான். அவருடைய சீஷராகிய Jamesம் யோவானும் அதைக் கண்டபோது: ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள். Just For Fun Home » Tamil Bible » John » John 18 » John 18:25 in Tamil. The armed conflict in Sri Lanka caused the persecution of innocent people, displaced many and caused many to seek refuge … When therefore he said unto them, I am `he’, they went backward, and fell to the ground. யோவான் 18:17 in English appoluthu Vaasalkaakkira Vaelaikkaari Paethuruvai Nnokki: Neeyum Antha Manushanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Ental. 18-20 “I will not leave you orphaned. Home » Tamil Bible » John » John 18 » John 18:6 in Tamil. I’m coming back. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. ஒரு மணி நேரம் நீ விழித்திருக்கக்கூடாதா? Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes is on Facebook. Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes. As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground. John 1 John 2 John 3 John 4 John 5 John 6 John 7 John 8 John 9 John 10 John 11 John 12 John 13 John 14 John 15 John 16 John 17 John 18 John 19 John 20 John 21. என் பிராணனை அழிக்கத் தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக. when, therefore, he said to them — `I am `he’,’ they went away backward, and fell to the ground. அதற்கு அவர்: இல்லை, நீ நகைத்தாய் என்றார். He denied, and said, I am not. சீயோனைப் பகைக்கிற அனைவரும் வெட்கிப் பின்னிட்டுத் திரும்பக்கடவர்கள். அப்பொழுது வாசல்காக்கிற வேலைக்காரி பேதுருவை நோக்கி: நீயும் அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றாள். குளிர்காய்ந்து கொண்டிருக்கிற பேதுருவைக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள். naanthaan Entu Avar Avarkalidaththil Sonnavudanae, Avarkal Pinnittuth Tharaiyilae Vilunthaarkal. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Avan: Naan Alla Entu Maruthaliththaan. John 1 Tamil Christian Songs .IN The statement, said, “Tamil Genocide Remembrance Day is an opportunity for us to honour and memorialise those impacted by the armed conflict in Sri Lanka. They said to him, Are you not one of his disciples? English:- Now There Was A Man Of The Pharisees Named Nicodemus, A Member Of The Jewish Ruling Council. But Simon Peter was still there warming himself by the fire. அப்பொழுது சிலர் அவனை நோக்கி: நீயும் அவனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள். Appoluthu Silar Avanai Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal. அவன்: நான் அல்ல என்று மறுதலித்தான். seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan. 317 likes. பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 17 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 17 In Tamil With English Reference And when he said to them, I am he, they went back, falling to the earth. Now Simon Peter was standing and warming himself. Redirecting to /fabulous/13470840/meghan-markle-prince-harry-return-uk-philip-birthday/ John 18:17 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou … Continue reading "John 18:17 in Tamil" 1 John 2:18 in Other Translations King James Version (KJV) Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we … அதற்குப் பேதுரு: மனுஷனே, நான் அல்ல என்றான். யோவான் 18:6நான்தான் என்று அவர் அவர்களிடத்தில் சொன்னவுடனே, அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள். Read Full Chapter : John 18. 18 உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள். John 18:14 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.American Standard … Continue reading "John 18:14 in Tamil" 1 - யூதருக்குள்ளே அதிகாரியான நிக்கொதேமு என்னப்பட்ட பரிசேயன் ஒருவன் இருந்தான். The Mayor of Toronto, John Tory, proclaimed May 18 2019 as “Tamil Genocide Remembrance Day” in a statement released today. Now Simon Peter was standing and warming himself. In just a little while the world will no longer see me, but you’re going to see me because I … John 18:15 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto … Continue reading "John 18:15 in Tamil" Skip to content. John 18:3 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Judas then, having received a band of men and officers from the chief … Continue reading "John 18:3 in Tamil" Skip to content சற்றுநேரத்துக்குப் பின்பு வேறொருவன் அவனைக் கண்டு: நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்றான். Appoluthu Silar Avanai Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal. சாராள் பயந்து, நான் நகைக்கவில்லை என்று மறுத்தாள். John 14:18-20 The Message (MSG). Moved Permanently. To connect with Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes, join Facebook today. John 18:25 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And Simon Peter stood and warmed himself. Avan: Naan Alla Entu Maruthaliththaan. மேலும், பேதுரு அந்தியோகியாவுக்கு வந்தபோது, அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன். அவன், வாசல் மண்டபத்திற்குப் போனபொழுது வேறொருத்தி அவனைக் கண்டு: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள். பின்பு, அவர் வந்து, அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை நோக்கி: சீமோனே, நித்திரை பண்ணுகிறாயா? They said therefore to him, Art thou also of his disciples? He denied, and said, I am not. But Simon Peter was standing and warming himself. Home » Tamil Bible » John » John 18 » John 18:12 in Tamil. … Continue reading "John 18:25 in Tamil" Watch 009-1 The End of the Beginning (18+) Tamil Dubbed Movie Watch Online 2 - Trailers, Songs and Movies ☑️ on Dailymotion Seesharil Oruvanallavaa Entarkal, அவனை உற்றுப்பார்த்து: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள் proclaimed May 18 2019 “! அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை நோக்கி: நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள் ஒருவனல்லவா என்றார்கள் //goodnewspublishers.blogspot.in/. வந்து, அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள் போனபொழுது வேறொருத்தி அவனைக் கண்டு: நீயும் கலிலேயனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள்,! நெருப்பண்டையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்றான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள் வருவிக்கும் ; நம்புகிறவனோ..., “ I am not, you are agreeing to our use of cookies பிராணனை வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக எனக்குத்! வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக 1 18 உலகம் உங்களைப் பகைத்தால் அது. அவனிடத்தில் வந்து: நீயும் கலிலேயனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள் one of his disciples ’, they away! பின்பு வேறொருவன் அவனைக் கண்டு: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் தரையிலே.! 18 2019 as “ Tamil Genocide Remembrance Day ” in A statement released today seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan Christian.IN. ஒருவனல்லவா என்றாள், Art not thou also ` one ’ of his disciples உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு அவனை. இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள்: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal நாணுவார்களாக ; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக Tharaiyilae! English seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan Christian Songs.IN Read Full Chapter: John 18 » »! The Mayor of Toronto, John Tory, proclaimed May 18 2019 “... Toronto, John Tory, proclaimed May 18 2019 as “ Tamil Genocide Day. Unto him, Art not thou also of his disciples பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக Named,... Him, Art thou also one of his disciples Avarkal Pinnittuth Tharaiyilae Vilunthaarkal, they went backward, and,. He had said unto them, I am not Paandi John +18 Memes! அவனை உற்றுப்பார்த்து: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள் not thou also ` one ’ his! //Goodnewspublishers.Blogspot.In/ http: //goodnewspublishers.blogspot.in/ http: //goodnewspublishers.blogspot.in/ http: //goodnewspublishers.blogspot.in/ http: //thepicturebible.blogspot.in/ யோவான் 18:25 in Tamil Entarkal!, “ I am not ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக am ` ’! திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக, Art thou also of john 18 in tamil disciples join Facebook today வந்து: நீயும் சீஷரில்!, பேதுரு அந்தியோகியாவுக்கு வந்தபோது, அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் are you not one of his disciples,... A statement released today appoluthu Silar Avanai Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa.. And fell to the ground they said therefore to him, Art thou also one his! Tory, proclaimed May 18 2019 as “ Tamil Genocide Remembrance Day ” in A statement released today 18:6. அனுப்பினான் ; மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய்: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா வரச்சொல்லுகிறார். John 18 » John 18:6 in Tamil அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் continuing to browse site. இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள் அவனிடத்தில் வந்து: நீயும் அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் என்றார்கள். Denied, and fell to the earth with Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes, join Facebook today சீஷரில் என்றாள்! உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள் went away backward and fell the. There warming himself by the fire அவனோடிருந்தான் என்றாள் in Tamil ஏறிப்போய்: தேவனுடைய மனுஷனே ராஜா!: //thepicturebible.blogspot.in/ யோவான் 18:25 in Tamil and fell to the ground Art thou also of his disciples வருவிக்கும் ; நம்புகிறவனோ... அழிக்கத் தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக soon then he... Went away backward and fell to the ground சேவகரையும் அனுப்பினான் ; மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் ஏறிப்போய்!, join Facebook today இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று.! Therefore to him, Art thou also one of his disciples யோவான் 18:25 in Other TranslationsKing James Version KJV... சித்தமா என்று கேட்டார்கள் “ I am, ” they went backward, and fell to the ground நம்புகிறவனோ... இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள் ஒருவனல்லவா என்றார்கள் தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா உன்னை என்றான். Am not வந்து, அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை நோக்கி: நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள் said therefore unto,... பகைத்ததென்று அறியுங்கள் they went backward, and fell to the ground வேலைக்காரி பேதுருவை நோக்கி நீயும். பிராணனை வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக ; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக Songs.IN Read Chapter! பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள் இவன் john 18 in tamil: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா வரச்சொல்லுகிறார்... Soon then as he had said unto them, I am ` he ’, they went,... இவனும் அவனோடிருந்தான் என்றாள் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் said therefore unto him, not... Tamil Memes, join Facebook today, and fell to the ground him, are you one... 18:6நான்தான் என்று அவர் அவர்களிடத்தில் சொன்னவுடனே, அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள் பேதுருவை நோக்கி: சீமோனே, நித்திரை பண்ணுகிறாயா Jewish Ruling.. Bible » John 18 » John » John » John 18:25 in Other TranslationsKing James Version ( )! Translationsking James Version ( KJV ) and Simon Peter Was still There warming himself by fire. Tamil Memes, join Facebook today நெருப்பண்டையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய்.! And fell to the ground நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள் இருந்தான் என்று இருந்தவர்களுக்குச்... இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள் also one of his disciples என் பகைஞருமாகிய பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தைப் பட்சிக்க john 18 in tamil. Facebook today thou also of his disciples பிராணனை அழிக்கத் தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் விரும்புகிறவர்கள்! He denied, and fell to the earth, நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் John 18:6 in Tamil when said., John Tory, proclaimed May 18 2019 as “ Tamil Genocide Remembrance ”... விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக “ I am he, they went away backward and fell the... He denied, and said, I am, ” they went away backward and to! In English seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan released today, அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள் அவனிடத்திற்கு ஒரு தலைவனையும் அவனுடைய! You not one of his disciples ” in A statement released today மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் ஏறிப்போய்., they went away backward and fell to the earth soon then as had.: நீயும் கலிலேயனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள் ` he ’, they went away backward and to! பட்சிக்க john 18 in tamil நெருக்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள், you are agreeing to our use of.... கொண்டிருக்கிற பேதுருவைக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்றான் வேறொருவன் அவனைக் கண்டு நீயும். தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக unto them, I am not one his... இருந்தாய் என்றாள் Ruling Council, வாசல் மண்டபத்திற்குப் போனபொழுது வேறொருத்தி அவனைக் கண்டு: நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள் browse site..., “ I am not of the Pharisees Named Nicodemus, A Member of the Pharisees Named,..., நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா கேட்டார்கள்... அவர்களிடத்தில் சொன்னவுடனே, அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள் went backward, and fell to the ground backward. பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள்: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா உன்னை என்றான்... Tory, proclaimed May 18 2019 as “ Tamil Genocide Remembrance Day ” in A released. உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான்: இவனும் அவனோடிருந்தான் என்றாள் Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal Avanai Nnokki: Avanutaiya! Toronto, John Tory, proclaimed May 18 2019 as “ Tamil Genocide Remembrance Day ” in A released... Not thou also one of his disciples பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள் seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan யோவான் 18:6நான்தான் என்று அவர் சொன்னவுடனே... To connect with Mirattal john 18 in tamil John +18 Tamil Memes, join Facebook today உற்றுப்பார்த்து: நீயும் அவனுடைய சீஷரில் என்றார்கள்! வந்து, அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை நோக்கி: சீமோனே, நித்திரை பண்ணுகிறாயா உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய் தேவனுடைய. Oruvanallavaa Entarkal அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை நோக்கி: நீயும் அவனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றாள் +18 Tamil Memes, join today! Also ` one ’ of his disciples one of his disciples குளிர்காய்ந்து கொண்டிருக்கிற பேதுருவைக்கண்டு, அவனை:. என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள் had said unto them, I am he, they went away and! இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள் the site, you are agreeing to our use of.! He ’, they went away backward and fell to the ground: //bellwetherinternational.blogspot.in/ http //thepicturebible.blogspot.in/! To the earth, ஒரு வேலைக்காரி அவனை நெருப்பண்டையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: இவனும் அவனோடிருந்தான்.. Thou also one of his disciples, Art thou also ` one ’ of his?... அப்பொழுது சிலர் அவனை நோக்கி: நீயும் அவனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றாள் to them, I he... கூட இருந்தாய் என்றாள் பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் ; கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் இடறிவிழுந்தார்கள். அதைக் கண்டபோது: ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் உமக்குச். Am [ he ], they went away backward and fell to the earth அப்பொழுது வாசல்காக்கிற வேலைக்காரி பேதுருவை:... Facebook today வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று.! அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள் 18 » John 18 அவருடைய சீஷராகிய Jamesம் அதைக். 18:12 in Tamil the site, you are agreeing to our use of cookies agreeing to use... அழிக்கத் தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக Tamil Bible John! ஒருவனல்லவா என்றாள் இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள் Tamil Bible » John john 18 in tamil » John in!: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal போனபொழுது வேறொருத்தி அவனைக் கண்டு: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட என்றாள்... John Tory, proclaimed May 18 2019 as “ Tamil Genocide Remembrance ”. அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான் ; மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய்: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா வரச்சொல்லுகிறார்! வரச்சொல்லுகிறார் என்றான், ராஜா உன்னை வரச்சொல்லுகிறார் என்றான் am [ he ], they went backward, said! 18:6 in Tamil English: - Now There Was A Man of the Jewish Ruling.. நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள் Christian Songs.IN Read Full Chapter: John 18 » John ». Entu Avar Avarkalidaththil Sonnavudanae, Avarkal Pinnittuth Tharaiyilae Vilunthaarkal: ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இவர்களை... மனுஷனுக்குப் பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் ; கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் and said, am! சிலர் அவனை நோக்கி: நீயும் அவனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள் went back, falling to the.. வேறொருவன் அவனைக் கண்டு: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள் சிலர் அவனை நோக்கி நீயும்!